Normatīvie akti

Nonākot situācijā, kurā vegānisks dzīvesveids tiek apšaubīts un savs viedoklis ir jāpamato ar juridisku terminu piesaukšanu, var radīt apjukumu, ja neesi nozares speciālists. Zinot savas tiesības un pienākumus, likumus, administratīvos aktus un rekomendācijas, mēs varam sevi pilnvērtīgi sagatavot sarunai ar oponentu. Juriste Kristīne Mežale skaidro, kādi normatīvie akti ļauj bērniem nodrošināt vegānisku uzturu.

Vecāku tiesības izvēlēties savam bērnam uzturu ir cilvēka pamattiesības un arī viens no vecāku pienākumiem. Latvijā vecāku tiesības izvēlēties uzturu savam bērnam izriet no vairākiem normatīvajiem aktiem.

Pirmkārt, Satversmes 99.pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Parasti šo pantu attiecina uz reliģijas brīvību, taču pants ir daudz plašāks un praksē ir atzīts, ka to var piemērot arī attiecībā uz personīgu pārliecību un rīcību, kas ir cieši saistīta ar konkrēto attieksmi, tostarp vegānismu (1).

Otrkārt, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi un viņu pienākums ir rūpēties par bērnu, tajā skaitā attiecībā uz uztura izvēli. Civillikuma 177.pantā noteikts, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, proti, vecākiem ir tiesības un pienākums uzturēt bērnu, t.i., nodrošināt ēdināšanu, apģērbu, mājokli un veselības aprūpi, kā arī bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu. Šajā tiesību un pienākumu apjomā ietilpst arī tiesības noteikt bērna uzturu. Uzturam jābūt atbilstošam, kā to nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta 1.daļa. Atbilstošs uzturs ir tāds, kas nodrošina bērna pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Vecāku tiesības var tikt ierobežotas tikai saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 5.daļu – vecāku gribas izpausmēm neatkarīgi no viņu uzskatiem var noteikt ierobežojumus, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

Visbeidzot, vecāku tiesības rīkoties bērnu interesēs pamatā aizsargā tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi (2). Satversmē tās ir ietvertas 96. pantā, paredzot, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Eiropas Cilvēktiesību konvencijā tās ir nostiprinātas 8.pantā, nosakot , ka ikvienam ir tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību. Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka indivīdam ir tiesības uz savu privāto telpu, tiesības dzīvot pēc sava prāta, saskaņā ar savu būtību un vēlmēm attīstīt un pilnveidot savu personību, iespējami minimāli ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās (3). Tātad vecākiem ir tiesības pieņemt lēmumus, kas atspoguļo ģimenes kopīgās vērtības, tajā skaitā arī izvēlēties uzturu. Tomēr Satversmes 96.pantā garantētās tiesības nav absolūta norma – tās var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Taču šādam ierobežojumam jābūt samērīgam un iejaukšanās attiecībā uz personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību ir attaisnojama tikai stingri noteiktos gadījumos, kad to prasa īpaši svarīgas sabiedrības intereses.

Tātad vecākiem ir Satversmē, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprinātas tiesības izvēlēties savam bērnam uzturu atbilstoši saviem uzskatiem un vērtībām tiktāl ciktāl tas nekaitē bērna veselībai, drošībai vai īpaši svarīgām sabiedrības interesēm. Tas attiektos uz gadījumiem, piemēram, kad vecāki nolaidības vai kādas īpatnējas pārliecības dēļ nodrošina bērnam pilnīgi neatbilstošu, kaitīgu uzturu (piemēram, baro tikai un vienīgi ar burkānu sulu). Līdzīgi kā gadījumos, kad sociālajam dienestam ir tiesības iejaukties ģimenes dzīvē, lai aizsargātu bērnu no dažādām kaitīgām pret bērnu vērstām darbībām. Kaitējumam jābūt nosakāmam, nesamērīgām, bērna veselību apdraudošam.

Vegānisks uzturs pats par sevi nav neatbilstošs, jo saskaņā ar lielāko starptautisko dietologu asociāciju atzinumiem vegānisks uzturs var būt sabalansēts un piemērots visos dzīves posmos, sākot ar grūtniecību, zīdaiņa vecumu, kā arī maziem bērniem (4). Lielākoties problēma slēpjas iesaistīto personu neizpratnē, kas ir vegānisms, kāds ir sabalansēts vegānisks uzturs un kādas uzturvielas atrodamas kuros produktos. Tādēļ šajā jautājumā būtu juridiski korekti paļauties uz ekspertu viedokli un kopējo zinātnisko viedokli (zinātnisko konsensusu) attiecībā uz vegāniska uztura piemērotību (t.i., uz lielu zinātnisku organizāciju izteiktiem viedokļiem, ne uz atsevišķa viena uztura speciālista viedokli). Tāpat jāpiezīmē, ka neatbilstošs uzturs var būt arī tāds, kurā iekļauti gaļas vai piena produkti, piemēram, ja notiek noteiktu produktu pārmērīga lietošana.

Turklāt, ja tik vien kā nedaudz nepilnvērtīgs uzturs būtu samērīgs un leģitīms mērķis, lai ierobežotu vecāku tiesības un aizsargātu bērnu tiesības, tad valstij būtu nepieciešams ieviest bērnu barošanas kontroli visās ģimenēs, t.i., pilnvarot atbildīgās iestādes doties uz katras ģimenes māju un pārbaudīt, vai pasniegtais uzturs bērnam ir sabalansēts un veselīgs. Lieki piebilst, ka šāda pieeja neatbilstu demokrātijas pamatprincipiem. Tomēr, ja šādu utopisku kontroli tomēr ieviestu, interesanti būtu pavērot statistiku, cik ģimenes kopumā vispār spēj nodrošināt bērnam pilnīgi sabalansētu un veselīgu uzturu (piem., vai tie bērni, kas ikdienā pārtiek no biezpiena sieriņiem, kolas, čipsiem, kviešu makaroniem un cīsiņiem tiktu uzskatīti par tādiem, kur vecāku tiesības izvēlēties uzturu drīkst ierobežot, vai tomēr nē).

Atsauces:

1.Eiropas Cilvēktiesību komisijas 1993.gada 10.februāra lēmums lietā “V pret Apvienoto Karalisti”(W v. the United Kingdom), iesniegums Nr. 18187/91, 1.punkts

2.LR Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. A420199316, SKA-239/2020, 1506.2020.

3.LR Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. A420199316, SKA-239/2020, 1506.2020.

4.Pasaulē lielākās uztura speciālistu un dietologu organizācijas oficiālais viedoklis par veģetāru, tajā skaitā vegānisku uzturu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27886704/ ; Lielbritānijas dietologu asociācijas viedoklis par vegānisku uzturu: https://www.bda.uk.com/resource/british-dietetic-association-confirms-well-planned-vegan-diets-can-support-healthy-living-in-people-of-all-ages.html