Veģetārs uzturs skolās un pirmsskolās

Par veģetāru uzturu Latvijas skolās un pirmsskolās raksta Kristīne Mežale- juriste, Ikšķiles Brīvās skolas pārstāve ēdināšanas jautājumos. Pārstāvējusi skolu tiesvedībā saistībā ar veģetāra uztura atļaušanu izglītības iestādēs. Kristīne ir mamma trīs bērniem.

Šobrīd saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem skolās un bērnudārzos ir atļauts veģetārs uzturs, kurā obligāti jābūt iekļautam noteiktam daudzumam piena produktu, ari olas. Vegānisks uzturs saskaņā ar minētajiem noteikumiem izglītības iestādēs pašlaik nav paredzēts kā iespēja, izņemot, ja bērnam ir ārsta zīme, kas paredz vegānisku uzturu.

Veģetārs uzturs izglītības iestādēs ir atļauts tad, ja veģetāro ēdienkarti izvērtējis un saskaņojis uztura speciālists vai dietologs. Skolas un bērnudārzi VAR nodrošināt veģetāru ēdienkarti, ja ir vecāku rakstveida iesniegums, BET tas nav pienākums. Līdz ar to, tas, vai bērns pēc vecāku iesnieguma iesniegšanas reāli arī saņems veģetāru uzturu, būs atkarīgs no konkrētās iestādes labvēlības un noskaņojuma.
Citējot MK noteikumu 17.1 pantu*: “Izglītības iestāde var nodrošināt veģetāru ēdienkarti, ja ir iesniegts bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums. Veģetāra ēdienkarte šo noteikumu izpratnē ir ēdienkarte, kurā nav iekļauta gaļa un zivis, kā arī to produkti. Ēdienkarti izstrādā atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem un vecumam atbilstošām uztura normām, un to atbilstību izvērtē un saskaņojumu sniedz uztura speciālists vai dietologs.”
Šobrīd PIENĀKUMS nodrošināt kādu speciālu uzturu ir tikai gadījumos, kad ir ārsta zīme. Pārējais, tajā skaitā arī veģetārs uzturs, ir izglītības iestādes izvēles iespēja.

Jāatzīmē, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis izglītības iestādēm paraugus veģetārām ēdienkartēm. Tos ir izstrādājis uztura speciālists un tajos veikti visi nepieciešamie aprēķini, lai ēdienkartes pilnībā atbilstu normatīvo aktu prasībām (visas kaloriju un produktu daudzumu prasības tiek ievērotas). Ēdienkartēm ir pilnībā izstrādātas tehnoloģiskās kartes, ko saskaņā ar PVD prasībām izglītības iestādēm ir jānodrošina. Līdz ar to izglītības iestādēm šobrīd nodrošināt veģetāru uzturu nav liels apgrūtinājums– tieši otrādi– veģetāras ēdienkartes jau ir izstrādātas un gatavas lietošanai tieši izglītības iestādēs. Tā kā tās ir izstrādājis uztura speciālists un ir apstiprinājusi SPKC, tad atsevišķs uztura speciālista apliecinājums tām nav vajadzīgs.

Kā rīkoties, ja Tu vēlies, lai Tavs bērns saņem veģetāras pusdienas skolā vai pirmsskolā?

(tas pats attiecas, ja veģetāru uzturu izvēlas pats skolēns, nevis vecāks) 

5 ieteikumi vecākiem dialogam ar skolas administrāciju

1. Vecākiem jāuzraksta iesniegums skolas administrācijai.

2. Ieteicams izdrukāt MK Noteikumus Nr. 172 – https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju
un atzīmēt 1.pielikuma 17.1 pantu (par pirmsskolām; ja skola – tad 2.pielikuma), kurā teikts “Izglītības iestāde var nodrošināt veģetāru ēdienkarti, ja ir iesniegts bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums”.

3. Ieteicams izdrukāt veģetāro ēdienkaršu paraugus ar visiem aprēķiniem un tehnoloģiskajām kartēm un arī detalizētām receptēm, ko apstiprinājusi valsts iestāde un uztura speciālists, lai skola varētu pavisam legāli nodrošināt veģetāru uzturu. Pieejamas šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/spkc-specialisti-izveidojusi-sabalansetas-vegetaras-edienkartes-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-un-visparejas-izglitibas-iestazu-izglitojamiem .

4. Esi draudzīgi noskaņots sarunā ar skolas administraciju! Ņemot vērā, ka normatīvo aktu izmaiņas, kas atļauj skolās veģetāru uzturu, ir pieņemtas salīdzinoši nesen un sabiedrībā joprojām valda liela neziņa par veģetāru un vegānisku uzturu bērniem, būtu ieteicams izturēties saprotoši arī pret izglītības iestādi un nākt ar draudzīgu attieksmi. Mini piemērus par skolām, kas jau īsteno veģetāru uzturu (piemēram, https://brivaskola.wordpress.com/edinasana-skola-edienkarte/), parādi veģetāras ēdienkartes paraugus.

5. Atrodi līdzīgi domājošos skolas vecākus! Tos, kuri piekopj bezatkritumu dzīvesveidu, interesējas par pasaules aktualitātēm klimata jautājumos, kuriem rūp bērnu veselība un nākotne, kuri paši arvien biežāk izvēlas veģetāru vai vegānisku uzturu, bet, iespējams, nav aizdomājušies par nākamo soli- aktīvu izvēli skolas ēdienzālē! Vecāko klašu skolēni, kuri paši izvēlas veģetāru vai vegānisku uzturu ikdienā, vairs nav retums, tāpat kā pusaudžu tuvinieki, kuri pārtiek no veģetāriem ēdieniem dažādu motīvu vadīti. Efektīvāk, protams, būtu apvienoties ar citiem vecākiem, kuriem interesē veģetāra uztura popularizēšana izglītības iestādē, un doties uz pārrunām kopā, neaizmirstot paņemt līdzi kādu gardu vegānisku našķi, ar ko cienāties pārrunu laikā.

Jāpiemin, ka skolas atteikšanās nodrošināt veģetāru uzturu, ņemot vērā, ka juridiski šāda iespēja tiek nodrošināta, diemžēl nav atbilstoši cilvēka pamattiesību nodrošināšanai. Arī Tiesībsargs ir izteicies par to, veģetāram uzturam jābūt pieejamam skolās, par to vairāk  LSM rakstā šeit-https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ar-noteikumu-parskatisanu-varetu-atlaut-vegetaru-uzturu-skolas.a275095/ .

Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos veģetāro ēdienkaršu paraugus izglītības iestādēm meklē arī Bērni Vegāni Bibliotēkā sadaļā Dati un fakti.

*Atsauce:

Ministru kabineta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.